酒久文化网
pg电子平台-pg电子下载

诸葛亮诫子书的全文,翻译及重点字词解释-pg电子平台

作者: admin 发布于:2022-02-10 15:45:27

夫(fú)君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊(澹泊)无以明志,非宁静无以致远。夫(fú)学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。  年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!  ―― 本文选自《诸葛亮集》。(题目是后人加的) 1.君子的操守,(应该)恬静以修善自身,俭朴以淳养品德。不看轻世俗的名利就不能明确自己的志向,不宁静就不能高瞻远瞩。学习必须静心,才识需要学习,不学习无从拓广才识,不立志不能学习成功。沉迷滞迟就不能励精求进,偏狭躁进就不能冶炼性情。年年岁岁时日飞驰,意志也随光阴一日日逝去,于是渐渐枯零凋落,大多不能融入社会,可悲地守着贫寒的居舍,那时(后悔)哪来得及!  2.品德高尚、德才兼备的人,是依靠内心安静精力集中来修养身心的,是依靠俭朴的作风来培养品德的。不看清世俗的名利就不能明确自己的志向,不身心宁静就不能实现远大的理想。学习必须专心致志,增长才干必须刻苦学习。不努力学习就不能增长才智,不明确志向就不能在学习上获得成就。过度享乐和怠惰散漫就不能奋发向上,轻浮急躁就不能陶冶性情。年华随着光阴流逝,意志随着岁月消磨,最后就像枯枝败叶那样(成了无所作为的人)对社会没有任何用处,(到那时)守在破房子里,悲伤叹息,又怎么来得及呢?(穷庐,亦可解为空虚的心灵。)  3.有道德修养的人,他们是这样进行修炼的:(夫君子之行)  他们以静心反思警醒来使自己尽善尽美。(静以修身)  以俭朴节约来培养自己的高尚品德。(俭以养德)  除了清心寡欲、淡泊名利,没有其他办法能够使自己的志向明确清晰、坚定不移。(非淡泊无以明志)  除了平和清静,安定安宁,没有其他办法能够使自己为实现远大理想而长期刻苦学习。(非宁静无以致远)  要想学得真知,必须生活安定,使身心在宁静中专心研究探讨。(夫学须静也)  人们的才能必须从不断的学习之中积累。(才须学也)  除了下苦功学习,没有其它办法能够使自己的才干得到增长、广博与发扬。(非学无以广才)  除了意志坚定不移,没有其它办法能够使自己的学业有所进、有所成。(非志无以成学)  贪图享乐、怠惰散慢就不能够勉励心志使精神振作发奋向上。(淫慢则不能励精)  轻险冒进、妄为急躁就不能够陶冶生性使品德节操高尚。(险躁则不能冶性)  如果年华虚度,任随岁月而流逝,意志一天天任随时间而消磨,(年与时驰,意与日去)  就会像衰老的树叶般一片片凋落成灰,变成无用之人,(遂成枯落)  这样的人对社会没有一点用处,大多不能够融入于社会,(多不接世)  只能够悲伤地困守在自己穷家破舍之中,空虚叹息,(悲守穷庐)  等到将来那时知道要悔过、改过,却怎么也来不及了。(将复何及)(1)夫(fú):句首发语词,无实在的意义。 [1](2)君子:品德高尚的人。  (3)行:指操守、品德。  (4)澹(dàn)泊:安静而不贪图功名利禄。甘于寂静无为的生活环境。  (5)明志:表明自己崇高的志向  (6)宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力。  (7)致远:实现远大目标。  (8)广才:增长才干。  (9)淫(yín)慢:过度的享乐。慢:怠惰。  (10)励精:奋勉,振奋。  (11)险躁:暴躁,与上文“宁静”相对而言。  (12)治性:治通冶,陶冶性情。  (13)驰:消失、逝去。  (14)岁:时间。  (15)遂:于是,就。  (16)枯落:枯叶一样飘零,形容人韶华逝去  (17)多不接世:意思是对社会没有任何贡献。接世,接触社会,有“用世”的意思。  (18)穷庐:破房子。  (19)将复何及:又怎么来得及  (20)才:才干  (21)意与日去:意:意志,本文中指学习的意思。  (22)行:夫君子之行: 操守、品德。  (23)三人行:同行。  (24)意:意与日去:志愿。  (25)志:非淡泊无以明志:志趣。  (26)志虑忠纯:志向。不懂可以追问哈,求采纳!

君子的品行,以安静努力提高自己的修养,以节俭努力培养自己的品德。不恬淡寡欲就不能显现出自己的志向,不宁静安稳就不能达到远大的目标。学习必须静下心来,才干必须学习才能增长。不学习就不能有广博的才干,没有志向就不能成就学业。怠慢便不能振奋精神,冒险急噪便不能治理品性。年华随时间流逝,意志随岁月消磨,于是枝枯叶落,大多不能对社会有所作为。等到悲凉地守着贫穷的小屋时,后悔又怎么来的及呢?

相关阅读
网站地图